Arbeta hållbart i kommunen

Arbeta hållbart i kommunen

Klimatet förändras allt snabbare i en negativ utveckling samtidigt som den biologiska mångfalden försämras. I det läget är det allt fler kommuner som inser vikten av att arbeta ur ett hållbarhetsperspektiv. Men det kan vara svårt att kombinera social, klimatmässig och ekonomisk hållbarhet.

Allt fler företag behöver en pålitlig hållbarhetsredovsning för att kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete när årsredovisningen ska ske. På samma sätt behöver kommuner integrera sitt hållbarhetsarbete överallt i sina verksamheter, så att alla aspekter kring social och ekologisk hållbarhet samverkar. Ofta behöver man hjälp och konsultation eftersom det krävs en hållbarhetssyn och en helhetsbild för att kunna få det att fungera.

Så kan kommunerna förbättra sitt arbete

Många kommuner har börjat arbeta med Agenda 2030, som är FN:s hållbarhetsmål. Men att delta är frivilligt från kommunernas sida och det lokala arbetet inom hållbarhet skulle kunna stärkas enligt Jonas Frykman som är utbildare inom det svenska FN-förbundet.

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är tre dimensioner som samverkar och överlappar varandra vilket illustreras i det så kallade Venndiagrammet. Detta är en modell som visar hur en hållbar utveckling kan ske där alla tre dimensioner har lika stort värde och tyngd.

En av de mest förbisedda bland dessa tre dimensioner är social hållbarhet skriver företrädare från partier i Kungälvs kommun. För att stärka den sociala hållbarheten behöver kommunen:

  • Upprätta gränsvärden för olika sociala risker i de miljöer där barn växer upp
  • Investera i områden som ligger över fastställda gränsvärden
  • Inte längre styra organisationen efter genomsnittsvärden utan utifrån gränsvärden för möjliga sociala risker

I Burlövs kommun menar arbetar man med klimatet på olika sätt. Alla förvaltningar behöver samarbeta för att skapa en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Bland dessa områden finns barnomsorg, vård, skola, kollektivtrafik och äldrevård. De förvaltningar som samarbetar måste ha en öppen dialog med kommunens medborgare, regionen och privata aktörer. För att kunna planera en människovänlig kommun och bygga upp den krävs att medborgarna känner att de är delaktiga i den politiska debatten. Det behövs ett engagemang från gräsrötterna där folket själva vill påverka sin vardag och sin närmiljö.